Terma dan Syarat

Terima kasih kerana melayari laman web Suu Balm™ yang dimiliki dan diuruskan oleh Good Pharma Dermatology (Singapura). Laman web ini ("Laman") disediakan untuk kegunaan anda tertakluk kepada terma dan syarat notis perlindungan data berikut ("Notis"). Dengan mengakses atau menggunakan Laman ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju, tanpa batasan atau kelayakan, untuk terikat dengan Notis. 

Notis Perlindungan Data ini ("Notis") menetapkan asas di mana Good Pharma Dermatology Pte Ltd ("kami", "kami", atau "kami") boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi pelanggan kami selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi ("PDPA").

Notis ini terpakai kepada data peribadi dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi dalam pemilikan organisasi yang kami telah lantik untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi untuk tujuan kami.

UMUM

 1. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Notis, yang termasuk Dasar Privasi kami seperti di atas, merupakan perjanjian lengkap dan eksklusif antara kami mengenai penggunaan Laman web oleh anda, dan menggantikan dan mentadbir semua cadangan, perjanjian, atau komunikasi lain sebelumnya. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menukar Notis pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan di Laman ini. Sebarang perubahan berkuat kuasa serta-merta apabila diposkan ke Laman ini. Penggunaan berterusan laman web ini merupakan persetujuan anda kepada semua terma dan syarat tersebut. Kami boleh, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu, menamatkan mana-mana hak yang diberikan oleh Notis. Anda hendaklah mematuhi dengan serta-merta dengan apa-apa penamatan atau notis lain, termasuk, jika berkenaan, dengan menghentikan semua penggunaan Laman ini. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Notis itu boleh ditafsirkan sebagai mewujudkan mana-mana agensi, perkongsian, atau bentuk perusahaan bersama yang lain antara kami. Kegagalan kami untuk menghendaki pelaksanaan mana-mana peruntukan di sini tidak akan menjejaskan hak penuh kami untuk menghendaki prestasi sedemikian pada bila-bila masa selepas itu, dan penepian kami terhadap pelanggaran mana-mana peruntukan di sini diambil atau dipegang sebagai penepian peruntukan itu sendiri. Tiada kegagalan untuk menjalankan dan tidak berlengah-lengah di pihak mana-mana pihak dalam menjalankan apa-apa hak, remedi, kuasa atau keistimewaan pihak itu di bawah Notis dan tiada urusan antara pihak-pihak boleh ditafsirkan atau beroperasi sebagai penepiannya, dan tidak akan ada pelaksanaan tunggal atau sebahagian daripada apa-apa hak, remedi, kuasa atau keistimewaan menghalang apa-apa latihan lain atau selanjutnya atau penjalanan apa-apa hak lain, ubat, kuasa atau keistimewaan. Hak dan remedi yang disediakan oleh Notis adalah kumulatif dan tidak termasuk apa-apa hak atau remedi yang disediakan oleh undang-undang. Masa tidak boleh menjadi intipati Notis berkenaan dengan mana-mana masa, tarikh dan/atau tempoh yang dinyatakan di sini. Sekiranya mana-mana peruntukan Notis tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai atau dipegang sedemikian oleh mana-mana keputusan mahkamah yang terpakai, ketidakbolehan atau ketidaksahan itu tidak akan menyebabkan Notis itu tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah secara keseluruhan. Kami akan meminda atau menggantikan peruntukan tersebut dengan peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan dan yang mencapai, setakat yang mungkin, objektif asal dan niat kami seperti yang ditunjukkan dalam peruntukan asal.

DATA PERIBADI

 1. Seperti yang digunakan dalam Notis ini: "pelanggan" bermaksud individu yang (a) telah menghubungi kami melalui apa-apa cara untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan yang kami sediakan, atau (b) boleh, atau telah, membuat kontrak dengan kami untuk pembekalan apa-apa barang atau perkhidmatan oleh kami; dan "data peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai pelanggan yang boleh dikenal pasti: (a) daripada data itu; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses.
 2. Bergantung pada sifat interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama dan maklumat pengenalan anda seperti nombor Kad Pengenalan anda, maklumat hubungan seperti alamat, alamat e-mel atau nombor telefon, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar dan maklumat audio-visual lain, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan seperti nombor kad kredit, nombor kad debit atau maklumat akaun bank.
 3. Istilah lain yang digunakan dalam Notis ini hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam PDPA (di mana konteksnya membenarkan).

BUTIRAN DAN PERIHALAN PRODUK

 1. Kami akan mengambil semua penjagaan yang munasabah untuk memastikan bahawa semua butiran, keterangan dan imej produk yang terdapat di Laman ini adalah betul pada masa maklumat yang berkaitan dimasukkan ke dalam sistem; walau bagaimanapun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami tidak menjamin bahawa keterangan produk, warna atau kandungan lain yang terdapat di Laman ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas ralat.

KETEPATAN MAKLUMAT LAIN

 1. Maklumat di laman web ini disediakan oleh Good Pharma Dermatology bagi pihak Suu Balm™ dengan niat baik. Walau bagaimanapun, Dermatologi Pharma Baik tidak boleh bertanggungjawab terhadap sebarang pergantungan yang diberikan kepada maklumat yang terkandung di dalamnya. Sebarang pendapat atau anggaran yang diberikan oleh Good Pharma Dermatology di laman web ini mencerminkan pertimbangan Good Pharma Dermatology pada tarikh posting ke laman web ini. Kandungan laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan oleh Good Pharma Dermatology tanpa notis. Good Pharma Dermatology berhak untuk mengubah suai atau menarik balik mana-mana perkhidmatan tanpa notis sebagai sebahagian daripada dasarnya untuk memenuhi piawaian tertinggi yang mungkin. Sebarang maklumat yang dikemukakan melalui laman web ini hanya akan digunakan dalam Dermatologi Good Pharma dan tidak akan diserahkan kepada mana-mana pihak ketiga.

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

 1. Kami secara amnya tidak mengumpul data peribadi anda melainkan (a) ia diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara langsung atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami ("wakil sah" anda) selepas (i) anda (atau wakil sah anda) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpulkan, dan (ii) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah memberikan persetujuan bertulis kepada pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa persetujuan dibenarkan atau dikehendaki oleh APDP atau undang-undang lain. Kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang belum dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).
 2. Kami boleh mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut: (a) melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh anda; (b) mengesahkan identiti anda; (c) bertindak balas, mengendalikan, dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan, dan maklum balas daripada anda; (d) menguruskan hubungan anda dengan kami; (e) memproses pembayaran atau transaksi kredit; (f) menghantar maklumat pemasaran anda mengenai barangan atau perkhidmatan kami termasuk memberitahu anda tentang acara, inisiatif dan promosi pemasaran kami, cabutan bertuah, skim keahlian dan ganjaran dan promosi lain; (g) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan, atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia; (h) apa-apa maksud lain yang anda telah berikan maklumat itu; (i) menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk penyedia dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia yang berkaitan, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan (j) apa-apa tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.
 3. Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda: (a) jika pendedahan sedemikian diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan atau perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau (b) kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang kami telah terlibat untuk melaksanakan mana-mana fungsi yang disenaraikan dalam klausa 5 di atas untuk kami.
 4. Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas boleh terus diguna pakai walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah mana-mana kontrak dengan anda).

MENARIK BALIK KEBENARAN ANDA

 1. Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik persetujuan dan meminta kami berhenti menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang disediakan di bawah.
 2. Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung kepada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan bagi kami untuk memberitahu anda tentang akibat daripada kami yang bersetuju dengan perkara yang sama, termasuk apa-apa akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada kami. Secara umum, kami akan berusaha memproses permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan selepas menerimanya.
 3. Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada sifat dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum melengkapkan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda membuat keputusan untuk membatalkan penarikan balik persetujuan anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan dalam klausa 8 di atas.
 4. Sila ambil perhatian bahawa menarik balik persetujuan tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan tersebut tanpa persetujuan dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

 1. Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami simpan mengenai anda atau maklumat mengenai cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami simpan mengenai anda, anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang disediakan di bawah.
 2. Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang munasabah mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan kepada anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.
 3. Kami akan menjawab permintaan anda secepat mungkin. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan kepada anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang kami akan dapat menjawab permintaan anda. Jika kami tidak dapat memberikan apa-apa data peribadi kepada anda atau untuk membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan kepada anda tentang sebab-sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah APDP).

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 1. Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa yang tidak dibenarkan, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti perlindungan antivirus terkini, penyulitan dan penggunaan penapis privasi untuk melindungi semua penyimpanan dan penghantaran data peribadi oleh kami, dan mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada penyedia dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami yang diberi kuasa hanya berdasarkan keperluan untuk mengetahui.
 2. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik benar-benar selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan maklumat kami.

PENGEKALAN DATA PERIBADI

 1. Kami boleh menyimpan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.
 2. Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau membuang cara di mana data itu boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja ia munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi dikumpulkan, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI DI LUAR SINGAPURA

 1. Kami secara amnya tidak memindahkan data peribadi anda ke negara-negara di luar Singapura. Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pemindahan dibuat dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda terus menerima standard perlindungan yang sekurang-kurangnya setanding dengan yang disediakan di bawah APDP.

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

 1. Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai polisi dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut: [masukkan butiran hubungan DPO termasuk, jika berkenaan, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon].

TANDA DAGANGAN

 1. Kandungan Laman ini (termasuk gambar dan gambar, logo dan reka bentuk, sebarang teks bertulis) adalah hak cipta, atau tanda dagangan berdaftar Dermatologi Good Pharma atau pembekal kandungan dan teknologinya, atau pemilik masing-masing. Semua hak terpelihara. Seperti yang dinyatakan di bawah, penggunaan dan akses laman web ini tidak membenarkan pengguna menyalin, mengubah suai, menghasilkan semula atau memasukkan mana-mana bahagian kandungan yang terdapat di laman web ini dengan cara apa pun.

NOTIS HAK CIPTA TERHAD

 1. Laman-laman di Laman ini adalah hak cipta Good Pharma Dermatology. Lesen ini memberi pengguna kebenaran terhad untuk menyalin kandungan Laman ini. Adalah dilarang sama sekali untuk menghasilkan semula semua atau sebahagian daripada kandungan laman web ini kecuali mengikut lesen ini. Dermatologi Pharma Baik memberikan pengguna lesen terhad untuk pengguna memuat turun atau mencetak halaman dari laman web ini. Walau bagaimanapun, mereka boleh menggunakannya hanya untuk kegunaan peribadi dan tidak boleh membuat apa-apa pengubahsuaian kepada mereka. Good Pharma Dermatology juga memberikan pengguna lesen terhad untuk menyalin semula, mengekstrak atau memajukan halaman dari laman web ini kepada pihak ketiga untuk kegunaan peribadi mereka sahaja, selagi:

Tiada pengubahsuaian pada ekstrak atau halaman dibuat sebelum menyalin semula, mengekstrak atau memajukan;

 •       Pengguna mengakui bahawa ekstrak adalah dari laman web ini;
 •       Pengguna termasuk alamat URL laman web ini pada ekstrak; Dan
 •       Pihak ketiga diberitahu bahawa penggunaan dan penyalinan lanjut ekstrak oleh mereka adalah tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini.

TINDAKAN YANG DILARANG DI BAWAH LESEN HAK CIPTA GOOD PHARMA DERMATOLOGY:

 1. Pengguna tidak boleh memasukkan mana-mana bahagian laman web ini ke dalam apa-apa kerja atau penerbitan lain, termasuk penggabungan ke dalam kerja elektronik tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Good Pharma Dermatology; atau bingkai laman web ini dalam mana-mana laman web yang dikawal oleh mereka.

KESAN NOTIS DAN PERUBAHAN NOTIS

 1. Notis ini terpakai bersama-sama dengan apa-apa notis lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.
 2. Kami boleh menyemak semula Notis ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Anda boleh menentukan sama ada semakan tersebut telah berlaku dengan merujuk kepada tarikh Notis ini kali terakhir dikemas kini. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

 

Tarikh kuat kuasa : [●]1 Jun 2018

Kemaskini terakhir : [●]1 Jun 2018